gtag('config', 'AW-798815431');
top of page

Реорганізація товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю шляхом приєднання

Прийняття товариством рішення про припинення шляхом приєднання

Як відомо, існує п'ять видів реорганізації - злиття, приєднання, поділ і перетворення (ч. 1 ст. 104 Цивільного кодексу України) та виділ (ст. 109 Цивільного кодексу України). Теоретично рішення про припинення товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю шляхом приєднання може бути прийняте:

1) учасниками юридичної особи;

2) судом;

3) державним органом.

На практиці випадки прийняття такого рішення судами чи державними органами не трапляються, тому ми сфокусуємося на добровільному припиненні шляхом приєднання, рішення про яке приймається загальними зборами учасників товариства або єдиним учасником товариства одноособово. Віднесення прийняття цього рішення до компетенції якогось іншого органу товариства неможливе, оскільки в силу п. 13 ч.  2 ст. 30 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", прийняття рішення про приєднання відноситься до виключної компетенції загальних зборів учасників.

Хто має виступати підписантом такого рішення? Ч. 3 ст. 34 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" в редакції, що діяла до 01.01.2016 року, передбачав необхідність підписання такого рішення не тільки уповноваженими особами юридичної особи або юридичних осіб, що припиняються, а й уповноваженими особами юридичної особи - правонаступника. Наразі ця норма втратила чинність, і підписантами протоколу рішення загальних зборів учасників товариства виступатимуть всі учасники товариства, присутні на загальних зборах, або голова та секретар загальних зборів, якщо такі були обрані і така можливість передбачена статутом товариства. Рішення про припинення товариства шляхом приєднання може бути прийняте голосами трьох чвертей учасників товариства, що мають право голосу з відповідних питань. Підписантом рішення єдиного учасника товариства буде цей учасник.

 

Прийняття рішення юридичною особою - правонаступником

Як вже було зазначено, юридична особа-правонаступник наразі не повинна ставити свій підпис під рішенням про припинення товариства шляхом приєднання. Стаття 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" у чинній редакції також не передбачає подання державному реєстратору будь-якого документа на підтвердження згоди юридичної особи - правонаступника на започаткування процесу припинення юридичної особи шляхом приєднання.

Однак відповідно до ч. 1 ст. 55 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", "...в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття рішення про це останнім з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні". З цього положення  можна зробити висновок про те, що товариство - правонаступник також повинне приймати рішення про приєднання до нього іншого товариства. Якщо інше не передбачено статутом товариства, таке рішення може прийматися простою більшістю голосів учасників товариства, що мають право голосу з таких питань. Рішення у товариствах з кількістю учасників від двох осіб може оформлюватися протоколом загальних зборів учасників товариства, а у товариствах з одним учасником - рішенням учасника товариства.

Призначення комісії з припинення/реорганізації та встановлення порядку і строку заявлення кредиторами своїх вимог

Відповідно до ч. 3 ст. 105 Цивільного кодексу України, учасники юридичної особи призначають комісію з припинення (або комісію з реорганізації, це одне й те ж саме) юридичної особи, встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється.

У шаблонах з артикулами 20090 та 20091 передбачено розгляд зазначених питань, тому окремим документом їх оформлювати не потрібно.​​

Державна реєстрація рішення про припинення товариства

Ч. 1 ст. 105 Цивільного кодексу України передбачено, що учасники юридичної особи зобов'язані письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, протягом трьох днів з дня прийняття рішення про припинення. Для цього необхідно подати державному реєстратору примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію протоколу загальних зборів учасника (артикул 20090) або рішення єдиного учасника (артикул 20091) товариства (ч. 10 ст. 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Укладення договору про припинення товариства

Відповідно до ст. 53 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю",  товариства, що приймають участь у приєднанні, можуть укласти договір про припинення, який визначатиме умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам-правонаступникам, розмір часток кожного учасника у статутному капіталі кожної юридичної особи - правонаступника або коефіцієнти конвертації часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб- правонаступників та інші умови припинення. Укладення такого договору не є обов'язковим.

Повідомлення кредиторів

Наразі питання повідомлення кредиторів регулюється статтею 55 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповіальністю", де зазначено, що кожне товариство, яке бере участь у припиненні, зобов'язане письмово повідомити про це всіх відомих йому (їм) кредиторів протягом 30 днів з дати прийняття рішення останнім з товариств, що беруть участь у приєднанні. 

У вказаній нормі не уточнюється, чи мова йде лише про повідомлення кредиторів товариств(а), що припиняється/припиняються, чи потрібно повідомляти і кредиторів товариства, що виступає правонаступником. У зв'язку з цим вбачається необхідним повідомлення кредиторів товариства, що виступає правонаступником, принаймні до уточнення цього питання законодавцем.

Опублікування повідомлення про прийняте рішення в органі друку

Так само протягом 30 днів з дати прийняття рішення товариства, що приймають участь у приприненні шляхом приєднання, зобов'язані опублікувати в органі друку, в якому публікуються дані про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про прийняте рішення.

Згода уповноваженого органу

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 22 Закону України "Про захист економічної конкуренції",  приєднання одного суб'єкта господарювання до іншого є концентрацією, а отже для здійснення приєднання потрібен дозвіл Антимонопольного комітету України чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, якщо сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації за останній фінансовий рік перевищує суму, еквівалентну 30 мільйонам євро (більш детально стосовно отримання дозволу на концентрацію див. у першоджерелі - Законі України"Про захист економічної конкуренції").

Передача документів, що підлягають довготривалому зберіганню, до архівної установи

 

Відповідно до п. 4 ч. 14 ст. 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань",  для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті реорганізації, серед іншого, необхідно буде надати довідку архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довготривалому зберіганню. 

У зв'язку з цим необхідно визначити, які саме документи підлягають довготривалому зберіганню відповідно до закону, а також знайти установу, до якої можна їх передати та умови такого передання.

Складання і затвердження передавального акта

Відповідно до ч. 1 ст. 50 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", товариство, що припиняється шляхом приєднання, передає згідно з передавальним актом усе своє майно, всі права та обов'язки іншому господарському товариству - правонаступнику. П. 3 ч. 14 ст. 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" передбачає подання примірника оригіналу передавального акта або його нотаріально засвідченої копії державному реєстратору для державної реєстрації припинення товариства в результаті його реорганізації та державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - правонаступника.

Державна реєстрація припинення юридичної особи та внесення змін до відомостей про товариство-правонаступника

Останнім кроком у процедурі припринення товариства шляхом приєднання є державна реєстрація припинення товариства та змін до відомостей про юридичну особу - правонаступника. Для цього необхідно подати державному реєстратору (ч. 14 ст. 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"):

  1. Заяву про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізаії (Форма 8);

  2. Примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію передавального акта;

  3. Довідку архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;

  4. Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу- правонаступника (Форма 3);

  5. Примірник оригіналу (або нотаріально засвідчена копія) протоколу загальних зборів учасників (рішення учасника для товариств з одним учасником) товариства - правонаступника про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру;

  6. Документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєтру тощо), - у разі змін, пов'язаних із входженням до складу учасників юридичної особи іноземної юридичної особи;

  7. Документ про сплату адміністративного збору (наразі плата за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу становить 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб- ч. 1 ст. 36 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців т громадських формувань);

  8. Статут ТОВ (ТДВ) - правонаступника у новій редакції.

приєднання тов

Розглянемо процедуру приєднання товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю до іншої юридичної особи відповідно до чинного на цей момент законодавства. Ретроспективний аспект також будемо брати до уваги, адже деякі загальноприйняті елементи процедури реорганізації вже є застарілими, і на це потрібно звернути увагу.

21.09.2018

ВАМ МОЖУТЬ БУТИ ЦІКАВІ ТАКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СТАТТІ:

нотаріальне посвідчення статуту

Нотаріальне засвідчення справжності підписів на статуті

Державна реєстрація юридичної особи або об'єднання без статусу юридичної особи, внесення змін до установчих документів завжди потребує перевірки актуального стану ...

11.09.2018

bottom of page